Magazín

Magazín

Dovoz vozidel ze zahraničí
05.06.2013

Dovoz vozidel ze zahraničí

Jak na přihlášení vozidla dováženého z EU či mimo ni? Nabízíme Vám přehledný souhrn všech náležitostí.

Pravidla pro dovoz se liší podle toho, zda se jedná o dovoz vozidla ze země EU anebo z jiné země. V každém případě však technickou způsobilost schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle pobytu nebo sídla žadatele o toto schválení.

Dovoz z EU

Pokud se jedná o nové vozidlo, musí žadatel doložit žádost o schválení následujícími doklady:
-obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
- druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení vozidla,
- účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Pokud se jedná o použité vozidlo, musí žadatel doložit žádost o schválení následujícími doklady:
- osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán,
- protokolem o evidenční kontrole.

Dovoz ze země mimo EU

Pokud se jedná o vozidlo dovezené z jiného státu než ze země EU, musí být žádost doložena ještě těmito doklady:
- dokladem o celním odbavení vozidla,
- technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie,od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let.

Další postup obecního úřadu jde dle ust. §35 odst. 5 a 6 zákona č. 56/2001 Sb. následující: Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady. V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla. 

Zdroj: JUDr. Tomáš Beran